Envio da proposta de atividade promotora do diálogo intercultural